Print

Vuurwerk

Het Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, bepaalt dat het verboden is vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
Er wordt dus geen toelating (meer) gegeven voor particulier feestvuurwerk; ook niet met nieuwjaar.

Enige uitzondering op het algemeen vuurwerkverbod is vuurwerk dat bestemd is voor het brede publiek én tegelijkertijd geluidsarm is. De vuurwerkactiviteit moet bovendien een regionale uitstraling hebben d.w.z. bestemd voor de bevolking van stad en streek.

Zo zal bijvoorbeeld het publieke vuurwerk tijdens de kermis in Scherpenheuvel, dat door de stad  jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met de kermisexploitanten, blijven plaatsvinden maar dan in een geluidsarme versie. Dat werd trouwens vorig jaar al afgesproken met de kermisuitbaters.

Inbreuken worden bestraft met een administratieve sanctie, die overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 bestaat uit een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.