Print

Raad voor maatschappelijk welzijn 2019

U vindt hier van elke zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn de agenda, een toelichting van de agendapunten*, een lijst van de besluiten met een korte omschrijving, een audioverslag van het openbare gedeelte van de zitting en de notulen.

Hoe inzage krijgen in besluiten?

U kan heel wat besluiten raadplegen op onze website. Vindt u een besluit niet terug of heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op via openbaarheid@scherpenheuvel-zichem.be.

Hoe klacht indienen?

In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit of het reglement zelf.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

Voor klachten i.v.m. onze dienstverlening is een andere klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor kan u gebruik maken van het klachtenformulier.

Documenten van de zittingen

* Vanaf de zitting van 25.04.2019.

** In de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21.02.2019 werden verschillende beslissingen genomen met betrekking tot afvaardigingen in diverse samenwerkingsverbanden en organisaties. De stemming en telling van deze stemmen nam veel tijd in beslag. Om het audioverslag overzichtelijk te houden, hebben we de telling verwijderd en het verslag opgesplitst. In deel 1 hoort u het begin de zitting, tot aan het punt waar de stemming begint. In deel 2 hoort u het einde van de zitting, vanaf het punt waar de zitting wordt hervat na de telling.