Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kunt u voor bepaalde opleidingen en onder bepaalde voorwaarden een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Meer info

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap en oorlogsinvaliden

Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een persoon met een handicap kunt u een vrijstelling van de verkeersbelasting (VKB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) aanvragen, wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Er wordt slechts aan 1 voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Voor eenzelfde persoon met een handicap kunt u dus niet twee keer een vrijstelling aanvragen.

Meer info

Vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling van deze heffing krijgen.

Ook grootverbruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van die heffing krijgen.

Meer info

Vrijstelling van de verkeersbelasting

Bepaalde categorieën van voertuigen die in principe belastbaar zijn, worden door bijzondere wettelijke bepalingen vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling.

Meer info

Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

  • als u achteruit rijdt
  • als taxichauffeur bent en een klant vervoert
  • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
  • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.
Meer info

Vrijwilligersverzekering

Het is een gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

 

Meer info

Wettiging handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

U kunt uw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u woont.

Meer info

Wilsverklaring inzake euthanasie

U kunt uw wil over het levenseinde uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval u niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Meer info

Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds

Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

Meer info

Pagina's