Print

Vaakgestelde vragen over de vluchtelingen

De stad en Caritas International kregen de afgelopen weken veel vragen over de opvang van de vluchtelingen in onze gemeente, zowel tijdens de infoavond als via mail, telefoon of persoonlijke contacten. We willen de antwoorden op een aantal van deze vragen voor u bundelen.

Wat krijgen de asielzoekers?

Asielzoekers hebben recht op materiële steun, de zogenaamde “bed-bad-brood”. Het gaat om de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen, kledij, sociale en medische begeleiding. Volwassen asielzoekers ontvangen 7,4 euro zakgeld per week.

Mogen de asielzoekers het opvangcentrum verlaten?

Ja, zij mogen het opvangcentrum verlaten.

Het Peeterskasteel is een “open” opvangcentrum waar een reglement van inwendige orde van kracht is. De medewerkers zorgen ervoor dat de bewoners de regels van het centrum respecteren.

Gaan de kinderen van het opvangcentrum naar school?

Net zoals Belgische kinderen, zijn de kinderen in de opvangcentra leerplichtig. Het opvangcentrum zal samenwerken met verschillende scholen waar de kinderen extra ondersteuning zullen krijgen.

Caritas en de stad nemen hiervoor contact op met de scholen uit de buurt. Het is niet de bedoeling alle kinderen in dezelfde school te plaatsen. Sommige kinderen zullen in buurgemeenten naar school gaan (omwille van leeftijd, maar ook omwille van aanbod van andere scholen).

De wettelijke regels over leerlingenaantallen worden gerespecteerd.

Zijn de kinderen ingeënt tegen kinderziektes?

Alle kinderen worden onderzocht door een dokter en ingeënt. De kinderen zijn allemaal gezond. Uiteraard kunnen ook zij gewoon ziek worden, ze zullen dan ook verzorgd worden.

Welke taal spreken de vluchtelingen?

Een enkeling spreekt Engels, de meesten spreken Arabisch. Er worden tolken ingezet wanneer nodig.

Hoe brengen de mensen hun dagen door?

Voor de daginvulling zullen de medewerkers van het centrum nauw samenwerken met vrijwilligers. De vluchtelingen mogen nog niet werken, zij kunnen eventueel wel wat extra zakgeld verdienen door zich in te zetten voor gemeenschapsdienst in het centrum.

Hoe dan ook zullen veel van de asielzoekers vooral bezorgd zijn over hun erkenning. Zij zullen veel nood hebben aan ondersteuning terwijl ze wachten op de beslissing. Die ondersteuning zullen zij volop krijgen in het centrum.

Waar kunnen de mensen terecht voor hun geloofsbeleving?

Het opvangcentrum is neutraal, er worden geen specifieke bidruimtes voorzien. De bewoners zullen hun geloof dus op individuele manier beleven. Indien zij naar een kerk wensen te gaan, zijn er voldoende mogelijkheden voorhanden in de buurt. Voor een moskee kunnen ze bijvoorbeeld terecht in Diest.

Heeft de opvang invloed op de werking van de jeugdverenigingen in het park?

Caritas International en de stad zullen uiteraard in overleg gaan met de jeugdbewegingen om de activiteiten normaal te laten doorgaan. Mogelijk zullen er op termijn een aantal van de kinderen deelnemen aan de activiteiten van de jeugdbewegingen.

Hoe zullen de stad en het centrum communiceren met de buurtbewoners?

De stad en Caritas International zijn zich er ten zeerste van bewust dat communicatie essentieel is in heel dit proces.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de stad, OCMW, de politie, vzw Parochiale Werken, Caritas International en Fedasil. Tijdens de infovergadering kwam de vraag om een vertegenwoordiger van het buurtactiecomité op te nemen in de stuurgroep.

Er wordt vanuit de stad en vanuit Caritas een buurtwerking opgezet waarbij er regelmatig overleg is met de buurtbewoners. De inspraak en betrokkenheid van het buurtactiecomité kan hier gebeuren.

Daarnaast zullen Caritas en stad samenwerken rond de communicatie naar buurtbewoners, ook over het leven in het opvangcentrum, acties, vrijwilligers,…

Voor de meest recente nieuwsberichten kan u steeds terecht op www.scherpenheuvel-zichem.be/vluchtelingen. Je kan je ook steeds abonneren op de RSS feed voor het meest recente nieuws.

Koken de vluchtelingen zelf?

Er is geen keuken aanwezig, dus Caritas International moet voor de maaltijden beroep doen op een traiteur. Daarbij is lokale samenwerking heel belangrijk, vandaar dat De Vlaspit de maaltijden zal verzorgen. Zij zullen instaan voor alle maaltijden: ontbijt, soep voor ‘s middags, maaltijden voor ’s avonds. Er werd gekozen voor een warme avondmaaltijd omdat de kinderen overdag naar school zullen gaan en het toch belangrijk is dat gezinnen huiselijk kunnen samen eten.

Er is ook geen wasmachine, De Vlaspit zal ook instaan voor de was.

Er wordt nog bekeken wat nog meer kan.

De dreigingscode werd verhoogd in de buurt van opvangcentra. Wat houdt dit in?

De verhoogde dreigingscode houdt in dat er een verhoogde waakzaamheid is naar dreiging tegen de bewoners van het opvangcentrum, en dus niet naar de omwonenden toe. Dit naar aanleiding van conflicten in andere landen, waar buurtbewoners niet akkoord waren met de opvang en een aanslag uitvoerden op het opvangcentrum.

De alertheid van de politie om ook de buurt in het oog te houden wordt dus verhoogd.

Mag het licht ’s avonds terug aan?

Het systeem van het doven van de openbare verlichting van 11 u ’ s avonds tot 5 uur ‘ s morgens is nog maar sinds 1 juli jl. in voege op het hele grondgebied van de stad. In eerste instantie wordt dit niet aangepast. De situatie wordt wel opgevolgd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd .

Welke veiligheidsmaatregelen worden er plaatselijk genomen?

  • Er wordt een protocol opgesteld dat de samenwerking regelt tussen de lokale politie Demerdal-DSZ en het opvangcentrum voor asielzoekers in het Peeterskasteel. De specificiteit en diversiteit van deze setting maken dat er op regelmatige basis moet worden samengewerkt tussen het opvangcentrum en de lokale politie, vandaar de relevantie van een samenwerkingsprotocol. Het regelt de modaliteiten voor gestructureerd overleg, de communicatielijnen, de informatie-uitwisseling, de afspraken over gecoördineerde acties en de toegang tot het opvangcentrum. Het ligt voor de hand dat hierover niet in detail wordt gecommuniceerd.
  • Het is zo dat Caritas International als beheerder van het opvangcentrum in eerste instantie zelf heel wat maatregelen neemt. De politie biedt ondersteuning en komt tussen wanneer dit noodzakelijk is. Opdat die tussenkomsten zo efficiënt en effectief mogelijk zouden zijn houdt de lokale politie Demerdal-DSZ al weken de vinger aan de pols. Van andere gemeenten leren we dat een goede relatie tussen de domeinbeheerder en de lokale politie een noodzakelijke voorwaarde is. Binnen de lokale politie Demerdal-DSZ werden drie medewerkers (deeltijds) belast met de specificiteit van het centrum. Op basis van die contacten actualiseert de lokale politie voortdurend haar analyse van de veiligheidsrisico’s.
  • De lokale politie Demerdal-DSZ oriënteert haar beschikbare capaciteit nu reeds in de mate van het mogelijke op het centrum van Scherpenheuvel.
  • De collega’s van de federale politie ondersteunen de lokale politie indien nodig.