Culturele subsidies

Het stadsbestuur wil de cultuurparticipatie in Scherpenheuvel-Zichem stimuleren, onder andere door het geven van subsidies. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor cultuurbeleid. De verschillende aanvraagformulieren en reglementen zijn gratis te bekomen bij de cultuurdienst of de cultuurbeleidscoördinator.
Cultuurdienst, Marleen Plu, 013 35 24 80,
Cultuurbeleidscoördinator, Liesbeth Tielens, 013 35 24 81,

Cultuurprojecten

Wie kan er een beroep op doen?

 • een stedelijk erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem
 • een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één stedelijk erkende vereniging, met hun werking in Scherpenheuvel-Zichem
 • een samenwerkingsverband tussen de stedelijke cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem en een andere stedelijke adviesraad van Scherpenheuvel-Zichem
 • de stedelijke cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem

Hoe vraag je het aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de dienst cultuur. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste voor 15 september van het kalenderjaar waarin de activiteit plaats heeft en minstens drie maanden voor de aanvang van het project.

Wat houdt de subsidie in?

Een projectsubsidie kan worden verleend aan een culturele activiteit, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, bv. een culturele tentoonstelling (schilderijen, foto's), een muziekopvoering, een lezing.

Algemene voorwaarden van een cultuurproject:
 • het project moet door de aanvrager zelf  en op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem georganiseerd
 • het project is beperkt in tijd en ruimte en toont duidelijk een zelfstandige identiteit en herkenbaarheid
 • er wordt  een extra inspanning geleverd om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken via een uitgebreide promotiecampagne
 • het project vult het courante aanbod van activiteiten van de vereniging en van het aanbod in Scherpenheuvel-Zichem aan
 • het project is toegankelijk voor iedereen. Er is geen lidmaatschap voorzien.
 • het project mag geen commercieel karakter hebben
 • het project streeft kwaliteit na en getuigt steeds van een deskundige en integrale aanpak. Dit is een pluspunt bij de beoordeling.
 • eenzelfde activiteit kan slechts eenmaal per jaar, en driemaal in totaal in aanmerking komen voor deze subsidie
 • het project wordt niet op een andere manier gesubsidieerd door de gemeente Scherpenheuvel-Zichem
Een projectsubsidie bedraagt 250 euro. 
Reglement betreffende de ondersteuning van culturele projecten

Werkingssubsidies voor harmonies en fanfares

Wie kan er een beroep op doen?

Stedelijk erkende harmonies en fanfares van Scherpenheuvel-Zichem.

Hoe vraag je het aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de dienst cultuur. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste voor 15 september van het volgende werkjaar door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 01 september tot en met 31 augustus). Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.

Wat houdt de subsidie in?

Stedelijk erkende harmonies en fanfares,
 • die hun werking en leden hoofdzakelijk hebben op het grondgebied van de stad wordt een subsidie toegekend van 700 euro
 • die hun werking en leden hebben op het grondgebied van de stad en op het grondgebied van een andere gemeente wordt een subsidie toegekend van 350 euro
 • die het jaarlijks Te Deum, ter gelegenheid van Koningsdag te Scherpenheuvel opluistert, wordt een bijkomende subsidie toegekend van 120 euro.
Reglement betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele en socio-culturele volwassenenwerk

Werkingssubsidies voor amateurkunsten - (met uitzondering van de fanfares en harmoniën), hobby- en erfgoedverenigingen, genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende verenigingen

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende amateurkunsten- (met uitzondering van de fanfares en harmoniën), hobby- en erfgoedverenigingen, genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem.

Hoe vraag je het aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de dienst cultuur. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste voor 15 september van het volgende werkjaar door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 01 september tot en met 31 augustus).

Wat houdt de subsidie in?

Het krediet van 18.000 euro wordt verdeeld op basis van een puntensysteem, waarbij elke activiteit een aantal punten krijgt volgens haar aard. De waarde van een punt is gelijk aan het 18.000 euro gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.

Reglement betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele en socio-culturele volwassenenwerk

Toelage voor carnavalstoeten

Wie kan er een beroep op doen?

Elke erkende carnavalsvereniging van Scherpenheuvel-Zichem, die het afgelopen werkjaar een carnavalstoet heeft georganiseerd. 

Hoe vraag je het aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de dienst cultuur. De aanvraag moet minstens 1 maand voor de aanvang van de carnavalstoet worden ingediend.

Wat houdt de werking in?

Ja kan jaarlijks een toelage ontvangen voor het organiseren van een carnavalstoet:

 • 540 euro, indien de carnavalstoet van lokaal belang is 
 • 900 euro, indien de carnavalstoet van regionaal belang is.
Reglement betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele en socio-culturele volwassenwerk
 
 
 
Openingsuren stadhuis
ma 14 u. - 16 u. do 09 u. - 12 u.
18 u. - 20 u. 14 u. - 16 u.
di 09 u. - 12 u. vr 09 u. - 12 u.
wo 09 u. - 12 u. 14 u. - 16 u.
14 u. - 16 u.

Sluitingsdagen 2014
Sluitingsdagen 2015
UiTagenda