Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Een vreemdeling kan onder bepaalde voorwaarden de Belgische nationaliteit verkrijgen. Een overzicht in grote lijnen.
Voor alle gevallen geldt dat het bewijs moet geleverd worden dat men aan de voorwaarden voldoet.

Naturalisatie

Voorwaarden (cumulatief)

 • volle 18 jaar oud zijn 
 • sedert ten minste 3 jaar zijn hoofdverblijf (gedekt door een legale verblijfstitel) in België hebben gevestigd

Hoe aanvragen?

Het verzoek (standaardformulier) wordt ingediend hetzij via de ambtenaar van de burgerlijke stand, hetzij rechtstreeks bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatie wordt bij wet verleend (Kamer van Volksvertegenwoordigers).

Nationaliteitskeuze

Voorwaarden (cumulatief)

 • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en minder dan 22 jaar oud zijn
 • hoofdverblijf in België gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de verklaring van de keuze hoofdverblijf in België hebben gehad, hetzij vanaf de leeftijd van 14 tot 18 jaar, hetzij gedurende tenminste 9 jaar

Categorieën van gerechtigden

 • het in België geboren kind
 • het in het buitenland geboren kind van wie een adoptant op het tijdstip van de keuze de Belgische nationaliteit bezit
 • het in het buitenland geboren kind van wie een ouder of adoptant op het tijdstip van de geboorte Belg was of geweest was
 • het kind dat voor de leeftijd van 6 jaar gedurende tenminste 1 jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gehad samen met een persoon die over hem het wettelijk gezag uitoefende

Hoe aanvragen?

De verklaring van nationaliteitskeuze wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats. Het advies van de Procureur des Konings wordt ingewonnen.

Verkrijging op grond van huwelijk

Voorwaarden

 • de vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt, kan indien de echtgenoten gedurende tenminste 3 jaar in België samen hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, een verklaring afleggen
 • voor vreemdelingen die op het ogenblik van de verklaring sedert tenminste 3 jaar gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van meer dan 3 maand of tot vestiging volstaat een samenwoningsperiode van 6 maanden

Hoe aanvragen

De verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats. Het advies van de Procureur des Konings wordt ingewonnen.

Verkrijging bij verklaring

Voorwaarden

 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben categorieën van gerechtigden
 • de in België geboren vreemdeling die er sedert zijn geboorte hoofdverblijf heeft
 • de in het buitenland geboren vreemdeling van wie een ouder op het tijdstip van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit
 • de vreemdeling die sedert tenminste 7 jaar zijn hoofdverblijf (gedekt door legale verblijfstitel) in België heeft gevestigd en die, op het tijdstip van de verklaring, gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur of tot vestiging

Hoe aanvragen?

De verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats. Het advies van de Procureur des Konings wordt ingewonnen.

Verkrijging bij verklaring afgelegd door de ouder/adoptant (tweede generatie vreemdelingen)

Voorwaarden (cumulatief)

 • het vreemde kind is in België geboren
 • het kind heeft de leeftijd van 12 jaar niet bereikt
 • het kind heeft sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf in België
 • de ouders/adoptanten hebben hun hoofdverblijf in België gedurende de 10 jaar voorafgaand aan de verklaring

Hoe aanvragen?

De verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats van het kind. De procureur des Konings wordt in kennis gesteld van de aanvraag. Hij kan zich verzetten tegen de toekenning van de Belgische nationaliteit aan het kind wanneer de verklaring een ander oogmerk heeft dan het belang van het kind.

N.B. aan derde generatie vreemdelingen (kind geboren in België hetzij geboren uit een vreemde ouder die zelf in België geboren is, hetzij geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België is geboren) wordt automatisch de Belgische nationaliteit toegekend indien de ouder/adoptant gedurende 5 van de 10 jaar vóór de geboorte/adoptie zijn hoofd-verblijfplaats in België heeft gehad.

Toekenning als gezamenlijk gevolg van een akte van verkrijging

Bij vrijwillige verkrijging/herkrijging van de Belgische nationaliteit door een ouder of adoptant die het gezag uitoefentover een kind dat de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt of niet is ontvoogd vóór die leeftijd, wordt aan dit kind deBelgische nationaliteit toegekend.

 
 
 
Openingsuren stadhuis
ma 14 u. - 16 u. do 09 u. - 12 u.
18 u. - 20 u. 14 u. - 16 u.
di 09 u. - 12 u. vr 09 u. - 12 u.
wo 09 u. - 12 u. 14 u. - 16 u.
14 u. - 16 u.

Sluitingsdagen 2015
UiTagenda