Erfgoed

Erfgoed, wat is dat?

Alle sporen uit het verleden die bewaard gebleven zijn, noemen we erfgoed.
Grofweg zijn er twee soorten erfgoed: materieel erfgoed en immaterieel erfgoed.

  • Materieel erfgoed is erfgoed dat we kunnen vastnemen of aanraken, zoals schilderijen, juwelen, boeken, maar ook monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten.
  • Immaterieel erfgoed is dan weer alles dat overgeleverd werd, maar dat niet tastbaar is. Hier gaat het dus om liedjes en verhalen, dialecten, rituelen, gebruiken en tradities …

Erfgoedoverleg

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem heeft een erfgoedwerkgroep opgericht. In deze werkgroep zetelen afgevaardigden van erfgoedverenigingen en geïnteresseerde inwoners van Scherpenheuvel-Zichem. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gepraat over het erfgoed in Scherpenheuvel-Zichem en worden er ideeën uitgewisseld worden.

Wil je graag deelnemen aan de werkgroep voor erfgoed?
Gelieve contact op te nemen met Liesbeth Tielens, cultuurbeleidcoördinator, 013 35 24 81 of

Regionaal erfgoedconvenant voor de regio Hageland

Cultureel erfgoed Hageland?! De Erfgoedregio Hageland stelt voor...

Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Linter, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo, Zoutleeuw

In de regio Hageland is er in 2011 intens samengewerkt tussen 15 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant om samen na te denken en te werken aan een beleid rond cultureel erfgoed. Het doel van deze samenwerking is een cultureel-erfgoedconvenant aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap.

Wat is een cultureel-erfgoedconvenant? Een cultureel-erfgoedconvenant is een contract dat de regio afsluit met de Vlaamse Gemeenschap om het regionaal roerend en immaterieel erfgoed zichtbaarder te maken. Met deze cultureel erfgoedconvenants wil de Vlaamse Gemeenschap lokale besturen stimuleren om hun lokaal-cultureel erfgoedbeleid (verder) te ontwikkelen.

De werkingssubsidie die samenvalt met de erfgoedconvenant wordt toegekend voor de werking van een cultureel-erfgoedcel, bestaande uit 2 erfgoedcoördinatoren en de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren.

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie, moet een intergemeentelijk samenwerkingsverband van omliggende gemeenten beschikken over rechtspersoonlijkheid in overeenstemming met het decreet van 6 juli 2001 houden de intergemeentelijke samenwerking. In alle betrokken gemeenten zijn de oprichtingsakten van de projectvereniging ‘Erfgoedregio Hageland’ goedgekeurd door de gemeenteraden, ook in Scherpenheuvel-Zichem in zitting van 1 december 2011.

De raad van bestuur van de projectvereniging heeft het cultureel-erfgoedbeleidsplan voor het Hageland 2013-2014 goedgekeurd op 19 december 2011. Het beleidsplan is ingediend op 31 december 2011 bij de Vlaamse Gemeenschap met het oog op het bekomen van subsidies. De Vlaamse gemeenschap heeft geen positieve beoordeling gegeven en bijgevolg zijn er geen subsidies voor de erfgoedcel.

Haalbaarheidstudie rond het omvormen van de Oratorianensite en haar omgeving (kloostertuin en oude stadswallen) tot een toeristische trekpleister

Monumenten in Ontwikkeling heeft een haalbaarheidsstudie opgemaakt rond het omvormen van de Oratorianensite en haar omgeving (kloostertuin en oude stadswallen) tot een toeristische trekpleister, met behoud van haar eigenheid en in relatie met de Hortus Conclusus (gesloten tuin) rond de basiliek en de eerste stadsring van het centrumgebied van Scherpenheuvel.
In zitting van 27 april 2011 heeft de gemeenteraad de haalbaarheidstudie goedgekeurd.

Erfgoedwandeling ‘Scherpenheuvel, een besloten symboolstad’

De (historische) toegangen tot de kernstad worden opnieuw geaccentueerd door op de locaties van de voormalige Leuvense Poort, Zichemse Poort en Diestse Poort het poortgegeven in een hedendaagse geabstraheerde interpretatie opnieuw te integreren. Bij de drie ‘stadspoorten’ wordt aan de hand van een attractief informatiepaneel ook duiding gegeven bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van deze historische stad.

De stad zal ook de erfgoedwandeling ‘Scherpenheuvel, een besloten symboolstad’ uitwerken, waarvan het traject het tracé van de voormalige stadswallen volgt en op deze wijze het nog bewaarde deel van de stadswallen toeristisch ontsluit.

Het is voorzien dat de erfgoedwandeling gerealiseerd zal zijn tegen 1 mei 2012.

Erfgoedbank Demervallei Hageland

Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw heeft een erfgoedbank opgestart van de Demervallei, in samenwerking met de 5 gemeenten van de Demervallei (Diest, Aarschot, Rotselaar, Begijnendijk en Scherpenheuvel-Zichem). Deze erfgoedbank is een dynamische databank waarin immaterieel, materieel en onroerend erfgoed uit de Demervallei kan worden vastgelegd en ontsloten via een aantrekkelijke website. Aangezien de databank ontsloten wordt via de website van de 5 steden (link naar een aparte website van erfgoedbank Demervallei), kan elke inwoner haar verhalen of private collecties aan de databank toevoegen.

Koppeling met ERFGOEDPLUS
De erfgoedbank Demervallei wordt gekoppeld aan www.erfgoedplus.be
Erfgoedplus.be is ook een zoekwebsite en een digitale erfgoedinventaris, maar dan voor de ganse provincie Vlaams-Brabant en Limburg. In 2011 wordt de erfgoedbank verder ontwikkeld.

  

 
 
 
Openingsuren stadhuis
ma 14 u. - 16 u. do 09 u. - 12 u.
18 u. - 20 u. 14 u. - 16 u.
di 09 u. - 12 u. vr 09 u. - 12 u.
wo 09 u. - 12 u. 14 u. - 16 u.
14 u. - 16 u.

Sluitingsdagen 2015
UiTagenda